جای خالی ایمنی در کارخانه کوالپاتی کارخانه های لاکشمی