دسته تخت سفارشی ارزان ویتنام و 400 میلیون کارخانه توپ تولید می کند