روز شنژن در تعقیب و گریز بعد از خرد کردن تجهیزات با مسئولیت محدود