مقدار خوبی برای خرد کردن ضربه سنگ شکن ضربه خوب ارائه می دهد