برای فروش از گیاهان سنگدانه کامل در معادن سنگ استفاده می شود