سنگفرشهای سیمانی با سنگهای خرد شده مخلوط سنگ معدن سنگ می شوند