کارخانه خام عمودی کارخانه سیمان عملکرد پایدار را حفظ می کند