آیا شرکت های ذغال سنگ با الجزایر هزینه cfr کار می کنند