انجام کار و پشتیبانی از خرد کردن و غربالگری عملکرد گیاه