ماهیت مورد انتظار عملیات معدن برای سنگهای نیمه قیمتی